Forum Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej
nowa strona i forum: www.eskwilinia.tnb.pl
 Regulamin Rady Narodowej Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Nie 16:42, 13 Wrz 2009 Powrót do góry

REGULAMIN RADY NARODOWEJ
z dnia 11 września 2009 roku z późniejszymi zmianami


Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE


ART. 1
§. 1 Rada Narodowa wykonuje swoje obowiązki w czasie obrad.
§. 2 Są dwa rodzaje obrad: dyskusje, czyli debaty oraz głosowania.

ART. 2
Regulamin Rady Narodowej uchwalany jest bezterminowo.

ART. 3
Składane do Przewodniczącego Rady Narodowej wnioski dzielą się na:
a) dotyczące propozycji nowych norm prawnych i zmian w już istniejących, zwane są wówczas projektami
b) interpelacje dotyczące pracy Rady Narodowej i jej Przewodniczącego
c) wnioski proceduralne dotyczące sposobu prowadzenia obrad przez Przewodniczącego
d) pozostałe

ART. 4
Przed zakończeniem debaty i/lub głosowania nad wnioskiem proceduralnym ulegają zawieszeniu wszystkie czynności Rady Narodowej, których ten wniosek dotyczy.

Rozdział II
DEBATA


ART. 4
§. 1 Debata rozpoczyna się wraz z jej otwarciem przez Przewodniczącego Rady Narodowej.
§. 2 Przewodniczący Rady Narodowej rozpoczynając debatę określa jej przedmiot i czas trwania, który jednak nie może byc dłuższy niż 96 godzin i krótszy niż 36 godzin, licząc od momentu złożenia wniosku.
§. 3 Debata nad wnioskiem procedularnym nie może byc dłuższa niż 36 godzin.
§. 4 Przewodniczący Rady Narodowej ma obowiązek rozpocząc debatę nad stosownym wnioskiem najpóźniej 12 godzin po wpłynięciu go do niego.
§. 5 Przedmiotem debaty mogą byc:
a) projekty ustaw i poprawek do nich, poddawane pod debatę na mocy Konstytucji
b) wnioski proceduralne, poddawane pod debatę prez Przewodniczącego Rady Narodowej lub na wniosek osoby biorącej udział w obradach.
c) odpowiedzi udzielone przez urzędników państwowych na interpolacje poselskie, poddawane pod debatę na wniosek któregoś z posłów
d) inne wnioski i propozycje poselskie, poddawane pod debatę przez Przewodniczącego Rady Narodowej.

ART. 5
§. 1 Prawo do udziału w debacie przysługuje:
a) członkom Rady Narodowej,
b) Prezydentowi Rzeczypospolitej Eskwilińskiej,
c) członkom Rady Rządowej,
d) Prezesowi Sądu Najwyższego
e) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Państwowej,
f) osobom upoważnionym przez Przewodniczącego Rady Narodowej do udziału w konkretnej debacie,
g) przedstawicielowi wnioskodawcy
§. 2 Posłowie nieobecni mogą brac udział w debacie korzystając z pośrednictwa Przewodniczącego Rady Narodowej.

ART. 6
Każdy wniosek jest oddawany pod debatę oddzielnie, chyba że Przewodniczący Rady Narodowej postanowi inaczej z uwagi na istotny cel praktyczny.

ART. 7
W czasie debaty uczestniczący w debaciemogą swobodnie wyrażac swoją opinię na temat jej przedmiotu, proponowac zmiany w tekście wniosku i składac zapytania do wnioskodawcy.

ART. 8
§. 1 Debata może zostac zakończona przed terminem wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Narodowej, jeśli w czasie 36 godzin od jej rozpoczęcia lub ostatniego głosu w dyskusji nie pojawiło się żadne nowe zdanie.
§. 2 Jeśli nie wszystkie wątpliwości zostaną rozstrzygnięte w czasie trwania debaty może ona zostac, na wniosek co najmniej dwóch posłów, przedłużona o dodatkowe 48 godzin, po czym, już bezwarunkowo, oddana pod głosowanie.

ART. 9
Przez cały czas trwania debaty wniosek może zostac wycofany przez wnioskodawcę.

Rozdział III
GŁOSOWANIE


ART. 10
§. 1 Przewodniczący Rady Narodowej ma obowiązek rozpocząc głosowanie nad stosownym wnioskiem najpóźniej 12 godzin po zakończeniu debaty nad nim lub po złożeniu go.
§. 2 Przewodniczący może od razu, z pominięciem debaty, oddac wniosek pod głosowanie, chyba że w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia głosowania co najmniej jeden poseł wyrazi chęc debaty.

ART. 11
§. 1 Przedmiotem jednego głosowania może byc jeden bądź kilka wniosków.
§. 2 Poszczególne części wniosku mogą byc przedmiotem kilku głosowań.
§. 3 Jeśli przemiotem głosowania jest kilka częsci jednego wniosku lub kilka wniosków i ich części Przewodniczący Rady Narodowej wyszczególnia każdy z nich w punktach, wobec których posłowie wyrażają swe zdanie oddzielnie.

ART. 12
§. 1 Rozpoczynając głosowanie Przewodniczący Rady Narodowej określa jego przedmiot i czas trwania, który jednak nie może byc dłuższy niż 96 godzin i krótszy niż 36 godzin, licząc od momentu zakończenia debaty.
§. 2 Głosowanie nad wnioskiem proceduralnym nie może byc dłuższe niż 24 godziny.

ART. 13
§. 1 Głosowanie kończy się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Narodowej lub wraz z oddaniem głosu przez wszystkich obecnych posłów.
§. 2 Uważa się, że posłowie obecni w czasie obrad, którzy nie zagłosowali przed zakończeniem głosowania, wstrzymali się od głosu.
§. 3 Posłowie nieobecni mogą głosowac za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Narodowej. W takim przypadku uważa się ich za obecnych.

ART. 14
§.1 Jeśli w pierwszym głosowaniu wniosek zostanie odrzucony Przewodniczący Rady Narodowej może sam, na wniosek wnioskodawcy lub na wniosek co najmniej dwóch posłów oddac go pod ponowną debatę.
§. 2 Jeśli w drugim głosowaniu wniosek zostanie ponownie odrzucony Przewodniczący Rady Narodowej może, pod warunkiem że nie jest wnioskodawcą, sam lub na wniosek co najmniej dwóch posłów za wyjątkiem niego samego, po raz trzeci oddac wniosek pod debatę.
§. 3 Odrzucenie wniosku w trzecim głosowaniu jest definitywne.
§. 4 Wnioski proceduralne mogą byc głosowane i debatowane tylko raz.

ART. 15
W czasie trwania głosowania wniosek nie może już zostac wycofany.

Rozdział IV
STOPNIE WAŻNOŚCI WNIOSKÓW


ART. 16
Przewodniczący Rady Narodowej może wedle swego uznania nadac wnioskom stopień ważności.

ART, 17
Stopnie ważności są następujące:
I - wniosek najwyższej wagi, nie cierpiący zwłoki
II - wniosek ważny
III - wniosek zwykły

ART. 18
Stopnie ważności nie są dla nikogo wiążące i stanowią jedynie wskazówkę dla posłów.

Rozdział V
URLOPY I NIEOBECNOŚCI POSELSKIE


ART. 19
Przy ustalaniu wyników głosowania za posła nieobecnego uważa się:
a) posła, który od co najmniej 4 dni nie pojawił się na forum,
b) posła urlopowanego,
c) posła, który powiadomił wcześniej o swej nieobecności.
Za ostatnią obecność na forum posłów, którzy z przyczyn niezależnych kontaktują się z Radą w innych sposób, uważa się datę ostatniej wiadomości od nich.

ART. 20
§. 1 Posłowie mają obowiązek usprawiedliwic się u Przewodniczącego Rady Narodowej z każdej swojej nieobecności, przekraczającej 5 dni.
§. 2 Usprawiedliwienie powinno zawierac przewidywaną datę wyjazdu i powrotu oraz przyczynę nieobecności.
§. 3 Usprawiedliwienia należy składac przed przewidywaną nieobecnością, a w uzasadnionych przypadkach najdalej dwa dni po powrocie.

ART. 21
§. 1 Nieusprawiedliwiona nieobecnośc przekraczająca trzy tygodnie pociąga za sobą utratę mandatu.
§. 2 Jeśli jednak poseł taki powróci i usprawiedliwi się z nieobecności ważnym powodem, jego mandat zostaje przywrócony.
§. 3 W powyższym przypadku wybrany na jego miejsce poseł traci swój mandat.

ART. 22
§.1 Posłowie nie pobierają diety za czas swej nieobecności.
§.2 W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej powyżej 5 dni Przewodniczący Rady Narodowej może udzielic posłowi upomnienia lub kary finansowej.
§.3 Kara finansowa określona w poprzednim paragrafie nie może przewyższac miesięcznych uposażeń danego posła.

ART. 23
§.1 W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Narodowej jego obowiązki przejmuje jego zastępca.
§.2 W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Narodowej oraz jego zastępcy ich obowiązki przejmuje poseł o najdłuższym stażu, a jeśli kilku posłów ma ten sam staż poselski, najstarszy z nich.

Rozdział VI
PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ


ART. 24
Przewodniczący Rady Narodowej:
a) czuwa nad właściwym przebiegiem obrad i właściwą pracą tak całej Rady Narodowej, jak i poszczególnych posłów,
b) ma obowiązek utrzymywac kontakt z nieobecnymi posłami, pytac ich o zdanie w sprawie debat i głosowań oraz informowac na bieżąco o przebiegu prac Rady Narodowej,
c) przyjmuje wnioski, zapytania i interpelacje,
d) ustala czas trwania i przedmiot debaty oraz głosowania,
e) sygnuje uchwały Rady Narodowej,
f) reprezentuje Radę Narodową,
g) jest zwierzchnikiem służbowym personelu Rady Narodowej,
h) sporządza raport z działalności Rady Narodowej danej kadencji,
i) wydaje zarządzenia i postanowienia dotyczące funkcjonowania Rady Narodowej.

ART. 25
Oprócz praw i obowiązków wymienionych w ART. 24 Przewodniczącemu Rady Narodowej przysługują wszystkie inne prawa i obowiązki wymienione w Konstytucji, w niniejszym regulaminie oraz w innych ustawach.

Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI POSŁÓW


ART. 26
Poseł:
a) ma prawo i obowiązek uczestniczyc w obradach, przemawiac na nich, zgłaszac odpowiednie wnioski i propozycje, zasiadac w organach Rady Narodowej, do których został wybrany, brac udział w głosowaniach,
b) może składac interpelacje do urzędników państwowych (Prezydenta, Przewodniczącego Rady Narodowej, Przewodniczącego Rady Rządowej lub członka rządu, Głównego Inspektora Kontroli Państwowej) odnośnie sprawowania przez nich swego urzędu,
c) ma prawo do diet
d) ma prawo do bezpłatnego 14-dniowego urlopu, którego udziela Przewodniczący Rady Narodowej na wniosek zainteresowanego.

ART. 27
Oprócz praw i obowiązków wymienionych w ART. 26 posłom przysługują wszystkie inne prawa i obowiązki wymienione w Konstytucji, w niniejszym regulaminie oraz w innych ustawach.

Rozdział VIII
UTRATA MANDATU


ART. 28
Poseł traci mandat na skutek:
a) skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad trzy tygodnie,
c) zrzeczenia się mandatu,
d) śmierci.

ART. 29
§.1 W razie utraty mandatu przez któregoś z posłów przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Narodowej.
§.2 Do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rada Narodowa obraduje w uszczuplonym składzie.
§.3 Jeśli liczba posłów spadnie poniżej trzech a przeprowadzenie wyborów uzupełniających wciąż nie jest możliwe, kadencja Rady Narodowej ulega skróceniu.

Rozdział IX
ZMIANA REGULAMINU RADY NARODOWEJ


ART. 30
Wniosek o zmianę Regulaminu Rady Narodowej może złożyc Przewodniczący Rady Narodowej lub co grupa co najmniej dwóch posłów.

ART. 31
Przyjęcie wniosku o zmiane Regulaminu Rady Narodowej wymaga większości co najmniej 4/5 ogólnej liczby posłów.

(-) Marcin Wilczyński
Przewodniczący Rady Narodowej


Ostatnio zmieniony przez Marcin Wilczyński dnia Pon 18:08, 05 Paź 2009, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie GMT