Forum Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej
nowa strona i forum: www.eskwilinia.tnb.pl
 USTAWA O OBROCIE TOWAROWO-PIENIĘŻNYM Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Czw 20:50, 26 Lis 2009 Powrót do góry

KPRE/U/18/09
USTAWA
Z DNIA 21 LISTOPADA 2009 roku
O OBROCIE TOWAROWO-PIENIĘŻNYM

Lex Wilcziniana Zygmunciakiana de mercibus et pecuniis

Rozdział I
Przepisy ogólne


Artykuł 1.
Ustawa niniejsza reguluje obrót towarów i pieniądza na terenie Rzeczypospolitej Eskwilińskiej, zwany dalej ,,obrotem".

Artykuł 2.
§. 1 Obsługą obrotu zajmuje się wyłącznie Narodowy Bank Eskiwliński.
§. 2 Szczegóły działalności Narodowego Banku Eskwilińskiego reguluje odrębna ustawa.

Artykuł 3. (UCHYLONY)
W sprawach związanych z obrotem uczestnicy obrotu posługują się kodeksem cywilnym Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy wewnętrzne stanowią inaczej.

Artykuł 4.
W rozumieniu niniejszej ustawy jednostka ziemi oraz lokal/mieszkanie traktowane są jako towar.

Rozdział II
Uczestnicy obrotu
,

Artykuł 5.
§. 1 Uczestnikami obrotu są:
A. obywatele Rzeczypospolitej Eskwilińskiej
B. cudzoziemcy posiadający prawo pobytu
C. zarejestrowane osoby prawne
D. fikcyjne osoby fizyczne
§. 2 Ilośc osób fizycznych wymienionych w punkcie D poprzedniego paragrafu określi rozporządzenie ministra gospodarki.

Artykuł 6.
§. 1 Uczestnicy obrotu wymienieni w Art. 5, §. 1 punkty A-C działają samodzielnie, za pośrednictwem Narodowego Banku Eskwilińskiego na zasadach określonych w ustawie o Narodowym Banku Eskwilińskim.
§. 2 Działaniami uczestników obrotu wymienienionych w Art. 5, §. 1 punkt D kieruje Narodowy Bank Eskwiliński na zasadach określonych we wspomnianej, w poprzednim paragrafie, ustawie.

Artykuł 7.
Uczestnicy obrotu wymienieni w art. 5, §. 1 punkty A-C mają swobodę działalności gospodarczej i zakładania przedsiębiorstw. Wzór wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej określi rozporządzenie ministra gospodarki.

Rozdział III
Towary


Artykuł 8.
§. 1 Produkowane i wykorzystywane w obrocie moga być wyłącznie towary umieszczone na oficjalnej liście produktów, ogłaszanej przez ministra gospodarki.
§. 2 Uzupełnianie listy następuje na wniosek któregokolwiek z uczestników obrotu.

Artykuł 9.
Towary tworzą drzewka produkcji, zamieszczone w załączniku do niniejszej ustawy.

Artykuł 10.
§. 1 Towary dzielą się na:
A. podstawowe, do których należą żywność i ubrania
B. dodatkowe, do których należą pozostałe towary
§. 2 Każdy uczestnik obrotu, z wyjątkiem wymienionych w Art. 5, §. 1 punkt C ma obowiązek w ciągu miesiąca nabyć lub wyprodukować na swe potrzeby towary podstawowe w ilości określonej w załączniku do niniejszej ustawy.
§. 3 O przynależności nowych towarów do kategorii podstawowych lub dodatkowych decyduje Rada Rządowa.

Artykuł 11.
§. 1 Ceny towarów ustala co miesiąc na drodze rozporządzenia minister gospodarki.
§. 2 Określone ceny towarów podstawowych są obligatoryjne dla uczestników obrotu, zaś ceny towarów dodatkowych stanowią jedynie wskazówkę.

Rozdział IV
Organizacja przedsiębiorstw


Artykuł 12.
§. 1 Zarejestrowane przedsiębiorstwa są osobami prawnymi i są pełnoprawnymi uczsetnikami obrotu.
§. 2 Przedsiębiorstwa moga swobodnie emitować swoje akcje za pośrednictwem Giełdy Eskwilińskiej, na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Artykuł 13.
§. 1 Przedsiębiorstwa produkujące towary aby właściwie funkcjonować muszą mieć następujące elementy:
A. pracowników
B. odpowiednią ilość jednostek ziemi, zależną od rodzaju przedsiębiorstwa
C. maszyny przemysłowe
§. 2 Punkt C poprzedniego paragrafu nie dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się działalnością rolniczą.
§. 3 Wymagana ilość ziemi dla danego przedsiębiorstwa, wydajność pracowników i maszyn zawiera załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 14.
Przedsiębiorstwa świadczące usługi aby właściwie funkcjonować muszą mieć następujące elementy:
A. pracowników
B. lokal

Rozdział V
Przepisy końcowe


Artykuł 15.
Wykonanie niniejszej ustawy porucza się ministrowi gospodarki.

Artykuł 16.
Ustawa wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu.


Załącznik do ustawy z dnia 21 listopada 2009 roku
o obrocie towarowo-pieniężnym


1. Oficjalna lista towarów i ich cen na miesiąc listopad
W nawiasie podana przykładowa nazwa przedsiębiorstwa produkującego towar.
ubrania 460@ + VAT za jednostkę (przędzalnia)
żywność 100@ + VAT za jednostkę (plantacja, ubojnia)

Każdy uczestnik obrotu powinien kupić lub wyprodukować na swe potrzeby miesięcznie 4 jednostki żywności i 1 jednostkę ubrań.

bawełna 100@ za jednostkę (plantacja)
drewno 250@ za jednostkę (tartak)
żelazo 250@ za jednostkę (kopalnia)
komplet mebli 2500@ + VAT za jeden (fabryka mebli)
komplet AGD 7000@ + VAT za jeden (fabryka AGD)
części przemysłowe 1125@ za jednostkę (huta)
maszyna przemysłowa 7000@ + VAT za jedną (huta)

jednostka ziemi (parcela) 600@ + VAT
parcela lasu 700@
szyb kopalniany 900@
Do czasu powstania odpowiednich przedsiębiorstw prywatnych każdy z towarów można zakupić od Państwa, po złożeniu zamówienia w NBE.

2. Drzewka produkcji
Produkcja 1 jednostki ubrań wymaga zużycia 3 jednostek bawełny.
Produkcja 1 kompletu mebli wymaga zużycia 5 jednostek drewna.
Produkcja 1 jednostki części przemysłowych wymaga zużycia 1 jednostki żelaza.
Produkcja 1 maszyny przemysłowej wymaga zużycia 5 jednostek części przemysłowych.
Produkcja 1 kompletu AGD wymaga zużycia 5 jednostek części przemysłowych.

3. Wymagana ilośc ziemi, wydajność pracowników i maszyn.

A.
Przędzalnia, fabryka mebli, huta i fabryka AGD na każdych 4 zatrudnionych pracowników potrzebują 1 maszyny przemysłowej.
Na każdą posiadaną maszynę przemysłową przedsiębiorstwo musi posiadać 4 parcele.

Tartak i kopalnia na każdego zatrudnionego pracownika musi posiadać odpowiednio: jedną parcelę lasu lub jeden szyb kopalniany.

Przedsiębiorstwa rolnicze (plantacje, ubojnie itp.) na każdego zatrudnianego pracownika muszą posiadać jedną jednostkę ziemi.

B. (CZĘŚĆ 3 B. ZAŁĄCZNIKA ZMIENIONA: KPRE/U/18/09/ZM.1, PONIŻEJ)
Każdy pracownik przedsiębiorstw rolniczych i przędzalni na miesiąc wytwarza 12 jednostek danego towaru.

Każdy pracownik tartaku lub kopalni na miesiąc wytwarza 9 jednostek danego towaru.

Każdy pracownik fabryki mebli, AGD lub huty (maszyny przemtysłowe) na miesiąc wytwarza 1 jednostkę dnaego towaru.

Każdy pracownik huty (części przemysłowe) na miesiąc wytwarza 4 jednostki danego towaru.


(-) Marcin Wilczyński
Przewodniczący Rady Narodowej

(-) Aureliusz Łuczak
Prezydent Rzeczypospolitej Eskwilińskiej


KPRE/U/18/09/ZM.1
USTAWA
Z DNIA 12 KWIETNIA 2010 ROKU
O ZMIANIE USTAWY O OBROCIE TOWAROWO-PIENIĘŻNYM


Artykuł 1.
Ustawa niniejsza określa zmiany w Ustawie z dnia 21 listopada 2009 roku
o obrocie towarowo-pieniężnym (KPRE/U/18/09; Lex Wilcziniana Zygmunciakiana de mercibus et pecuniis).

Artykuł 2.
Uchyla się artykuł 3.

Artykuł 3.
Część 3. B. Załącznika otrzymuje brzmienie:
,,Każdy pracownik przedsiębiorstw rolniczych i przędzalni na miesiąc wytwarza 15 jednostek danego towaru.

Każdy pracownik tartaku lub kopalni na miesiąc wytwarza 12 jednostek danego towaru.

Każdy pracownik fabryki mebli, AGD lub huty (maszyny przemysłowe) na miesiąc wytwarza 2 jednostki danego towaru.

Każdy pracownik huty (części przemysłowe) na miesiąc wytwarza 6 jednostek danego towaru."

Artykuł 4.
Koszty półproduktów, wymaganych do wyprodukowania dodatkowej liczby towarów przez przedsiębiorstwa, pokrywa Skarb Państwa.

Artykuł 5.
Ustawa wchodzi w życie 1 maja 2010 roku.


(-) Aureliusz Łuczak
Przewodniczący Rady Narodowej

(-) Adam Zygmunciak
Prezydent Rzeczypospolitej


KPRE/U/18/09/ZM.2
USTAWA
Z DNIA 24 MAJA 2010 ROKU
O ZMIANIE USTAWY O OBROCIE TOWAROWO-PIENIĘŻNYM


Artykuł 1.
Ustawa niniejsza określa zmiany wprowadzone w Ustawie z dnia 21 listopada 2009 roku o obrocie towarowo pieniężnym (KPRE/U/18/09; Lex Wilcziniana Zygmunciakiana de mercibus et pecuniis).

Artykuł 2.
Do artykułu 8. dodaje się §. 3 w brzmieniu:
Rozporządzenie ministra gospodarki o dodaniu nowego towaru do oficjalnej listy towarów określa w szczególności: cenę towaru, pozycję towaru w drzewkach produkcji, termin ważności i inne parametry techniczne. Wydajność pracowników produkujących dany rodzaj towaru określa ustawa.
Artykuł 3.
§. 1 W artykule 10. §. 1 wykreśla się słowa: ,,do których należą żywność i ubrania" oraz ,,do których należą pozostałe towary"
§. 2 Do artykułu 10. §. 1 dodaje się słowa:
[color=darkblue]oraz
C. trwałe
D. nietrwałe

§. 3 Artykuł 10. §. 3 otrzymuje brzmienie:
Niezużytkowane w danym miesiącu przez uczestników obrotu towary nietrwałe muszą być magazynowane, w przeciwnym razie podlegają przeterminowaniu i wyłączeniu z obrotu. Terminy ważności towarów nietrwałych oraz zasady ich magazynowania określa rozporządzenie ministra gospodarki.
§. 4 Do artykułu 10. dodaje się §. 4 w brzmieniu:
Przynależność towarów do określonej kategorii określa rozporządzenie Rady Rządowej.

Artykuł 4.
Dodaje się artykuł 8.1 w brzmieniu:
Uważa się, że dniem produkcji towaru jest pierwszy dzień miesiąca, w którym został wyprodukowany, chyba że pracownicy, którzy go wytworzyli zostali zatrudnieni między początkiem drugiego, a końcem trzeciego tygodnia miesiąca. Wówczas dniem produkcji jest dzień zatrudnienia tych pracowników.

Artykuł 5.
W artykule 12. wykreśla się słowo ,,odrębnej".

Artykuł 6.
Do części 3. B załącznika dodaje się słowa:
Pracownicy zatrudnieni po 7 dniu danego miesiąca a przed 21 dniem danego miesiąca wytwarzają połowę normalnej liczby danego towaru.
Zatrudnieni po 21 dniu danego miesiąca w danym miesiącu nie wytwarzają towarów.


Artykuł 7.
Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2010 roku.

(-) Aureliusz Łuczak
Przewodniczący Rady Narodowej

(-) Adam Zygmunciak
Prezydent Rzeczypospolitej Eskwilińskiej


Ostatnio zmieniony przez Marcin Wilczyński dnia Pon 10:03, 19 Kwi 2010, w całości zmieniany 4 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie GMT