Forum Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej
nowa strona i forum: www.eskwilinia.tnb.pl
 ORDYNACJA WYBORCZA Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Sob 16:41, 04 Wrz 2010 Powrót do góry

KPRE/U/11/10
USTAWA
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2010 ROKU
O ORDYNACJI WYBORCZEJ

Lex Wilcziniana de electionibus

Rozdział I
Przepisy ogólne


Artykuł 1.
Ustawa niniejsza określa zasady wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów do Rady Narodowej oraz burmistrzów i członków Zgromadzeń Gminnych.

Artykuł 2.
§. 1 Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej i posłów do Rady Narodowej przysługuje wszystkim obywatelom, którzy otrzymali obywatelstwo najpóźniej w dniu wyborów i którzy nie zostali tego prawa pozbawieni prawomocnym wyrokiem sądu.
§. 2 Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach burmistrzów i członków Zgromadzenia Gminnego przysługuje wszystkim obywatelom, którzy nie zostali tego prawa pozbawieni prawomocnym wyrokiem sądu i którzy zamieszkują na terenie danej gminy przynajmniej od 7 dni.

Artykuł 3.
§. 1 Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w przypadku przestępstw określonych w artykułach:
15 [zdrada stanu, szpiegostwo, sabotaż]
16 §. 1 [publiczne znieważanie Rzeczypospolitej, jej symboli i przedstawicieli]
17 [korupcja]
20 [łamanie zasad współżycia społecznego na forum]
Kodeksu Karzącego Rzeczypospolitej Eskwilińskiej z dnia 24 lutego 2010 roku.
§. 2 Artykuł 10 Kodeksu Karzącego Rzeczypospolitej Eskwilińskiej z dnia 24 lutego 2010 roku stosuje się odpowiednio.

Rozdział II
Krajowy Komisarz Wyborczy


Artykuł 4.
§. 1 Krajowego Komisarza Wyborczego (dalej: KKW) powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześciomiesięczną kadencję.
§. 2 KKW nie może być złożony z urzędu przed upływem kadencji w inny sposób niż prawomocnym wyrokiem sądu, stwierdzającego naruszenie przez KKW Konstytucji lub ustaw w związku ze sprawowaniem przez KKW urzędu. Pociągnięcie KKW do odpowiedzialności może nastąpić tylko za zgodą Rady Narodowej, wyrażoną w uchwale.
§. 3 Kadencja KKW ulega skróceniu w przypadku:
a) śmierci KKW
b) zrzeczenia się przez KKW urzędu

Artykuł 5.
KKW nie może należeć do partii politycznych, kandydować w wyborach odbywających się trakcie trwania jego kadencji, sprawować innego urzędu ani pełnić innej funkcji publicznej.

Artykuł 6.
Do zadań KKW należy:
a) nadzorowanie przebiegu wyborów
b) prowadzenie rejestru wyborców
c) ogłaszanie wyników wyborów
d) nadzorowanie działalności partii politycznych
e) określanie zasad kampanii wyborczej.

Artykuł 7.
W przypadku, gdy stanowisko KKW zostało opróżnione w czasie wyborów, lub stanowisko KKW nie zostałoby obsadzone przed wyborami, jego obowiązki przejmuje ogłaszający wybory.

Rozdział III
Zasady ogólne wyborów


Artykuł 8.
§. 1 Wybory posłów do Rady Narodowej ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej w terminie przewidzianym w Konstytucji.
§. 2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej ogłasza Przewodniczący Rady Narodowej w terminie przewidzianym w Konstytucji.
§. 3 Wybory członków Zgromadzeń Gminnych oraz burmistrzów ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych, najpóźniej miesiąc przed upływem kadencji Zgromadzenia Gminnego lub burmistrza i wyznacza je na dzień wolny od pracy, przypadający najpóźniej 7 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Gminnego lub burmistrza.
§. 4 Zarządzenie o ogłoszeniu wyborów określi kalendarz wyborczy i zasady zgłaszania kandydatów.

Artykuł 9.
§. 1 W przeddzień wyborów KKW podaje do publicznej wiadomości rejestr wyborców, zawierający listę uprawnionych do głosowania.
§. 2 Rejestr wyborców uzupełniany jest automatycznie o każdą osobę, która po ogłoszeniu rejestru wyborców otrzymała obywatelstwo eskwilińskie.

Artykuł 10.
Skargi na przebieg wyborów należy składać w Sądzie Najwyższym w terminie 3 dni od wyborów. W przypadku złożenia co najmniej 1 skargi, Sąd Najwyższy w pełnym składzie wydaje orzeczenie o ważności lub nieważności wyborów. W razie unieważnienia wyborów, muszą one być ponownie przeprowadzone w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

Rozdział IV
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej


Artykuł 11.
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 6 miesięcy.

Artykuł 12.
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami. Ich kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 13.
Prezydentem Rzeczypospolitej zostaje kandydat, na którego oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Artykuł 14.
§. 1 W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejną turę wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
§. 2 W przypadku, gdy do wyborów zgłosi się jeden kandydat głosowanie odbywa się tylko nad jego kandydaturą. Kandydat zostaje Prezydentem Rzeczypospolitej, jeśli ponad połowa ważnie oddanych głosów opowie się za jego kandydaturą. W razie nie uzyskania tej większości, stosuje się procedurę przewidzianą w §. 3
§. 3 W przypadku, gdy nie zgłosi się żaden kandydat w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, Przewodniczący Rady Narodowej w terminie 2 dni ogłasza nowe wybory i wyznacza je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów.

Artykuł 15.
W przypadku gdyby przed zakończeniem wyborów jeden z kadydatów zmarł lub utracił prawa wyborcze i w wyniku tego faktu w wyborach pozostałby tylko jeden kandydat, Przewodniczący Rady Narodowej w terminie 2 dni ogłasza nowe wybory i wyznacza je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów.

Rozdział V
Wybory posłów do Rady Narodowej


Artykuł 16.
Rada Narodowa liczy 5 posłów, a jej kadencja wynosi 4 miesiące.

Artykuł 17.
§. 1 Kandydaci na posłów do Rady Narodowej zgłaszają się sami, lub zgłaszają ich komitety wyborcze.
§. 2 Komitet wyborczy może stworzyć grupa co najmniej 3 obywateli oraz partia polityczna.

Artykuł 18.
§. 1 Lista wyborcza zawiera nazwiska wszystkich, którzy z tej listy startują.
§. 2 Wyborca, oddając głos na kandydata z danej listy, głosuje zarazem na jego listę wyborczą.
§. 3 Kandydaci zgłoszeni przez ten sam komitet wyborczy startują z tej samej listy wyborczej.
§. 4 Kandydaci, którzy zgłosili się sami (kandydaci niezależni) decydują, czy startują z listy wyborczej istniejącego komitetu wyborczego za zgodą tego komitetu, czy z listy wspólnej dla kilku kandydatów niezależnych za zgodą startujących z tej listy, czy z własnej listy wyborczej.
§. 5 Kolejność nazwisk na liście wyborczej ustalają wystawiający daną listę.

Artykuł 19.
§. 1 Posłem z danej listy wyborczej zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów spośród kandydatów tej listy. W razie równości otrzymanych głosów, posłem zostaje kandydat z wyższego miejsca na liście wyborczej.
§. 2 Liczbę miejsc w Radzie Narodowej przypadającą danej liście wyborczej otrzymuje się dzieląc liczbę głosów ważnych oddanych na tę listę przez liczbę wszystkich ważnie oddanych głosów, a otrzymany iloraz mnożąc przez liczbę wszystkich miejsc w Radzie Narodowej. Uzyskanej częsci ułamkowej, zwanej dalej resztą, nie bierze się pod uwagę.
§. 3 Miejsca nieobsadzone przy zastosowaniu powyższej procedury przypadają tym listom wyborczych, których reszta jest najwyższa, po jednym miejscu na każdą listę.
§. 4 W razie równości uzyskanych reszt, mandat przypada tej liście, której kandydat, który nie dostał się do Rady Narodowej po zastosowaniu procedur opisanych w §§. 2-3, uzyskał najwyższy wynik indywidualny.
§. 5 W razie równości wyników indywidualnych kandydatów z danych list, mandat przypada tej liście, która na podstawie poprzednich procedur nie otrzymała żadnego miejsca w Radzie Narodowej.
§. 6 Gdyby i to nie rozstrzygnęło, decyduje losowanie.

Artykuł 20.
W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby miejsc w Radzie Narodowej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 21.
§. 1 Wybory uzupełniające do Rady Narodowej przeprowadza się gdy liczba posłów w Radzie Narodowej spadnie poniżej 5.
§. 2 Wybory uzupełniające do Rady Narodowej ogłaszane są i przeprowadzane na zasadach ogólnych.

Rozdział VI
Wybory samorządowe


Artykuł 22.
Kadencja burmistrza trwa 4 miesiące.

Artykuł 23.
§. 1 Kandydaci na burmistrza zgłaszają się sami lub zgłaszają ich komitety wyborcze.
§. 2 Komitet wyborczy może stworzyć grupa co najmniej 3 obywateli uprawnionych do głosowania na terenie danej gminie oraz partia polityczna.

Artykuł 24.
Burmistrzem zostaje kandydat, na którego oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Artykuł 25.
§. 1 W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejną turę wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
§. 2 W przypadku, gdy do wyborów zgłosi się jeden kandydat głosowanie odbywa się tylko nad jego kandydaturą. Kandydat zostaje burmistrzem, jeśli ponad połowa ważnie oddanych głosów opowie się za jego kandydaturą. W razie nie uzyskania tej większości, stosuje się procedurę przewidzianą w §. 3
§. 3 W przypadku, gdy nie zgłosi się żaden kandydat w wyborach na burmistrza, Minister Spraw Wewnętrznych w terminie 2 dni ogłasza nowe wybory i wyznacza je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 7 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów. Do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki burmistrza pełni komisarz wskazany przez Przewodniczącego Rady Rządowej.

Artykuł 26.
W przypadku gdyby przed zakończeniem wyborów jeden z kadydatów zmarł lub utracił prawa wyborcze, wybory są ponawiane, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 27 §.3

Artykuł 27.
Zgromadzenie Gminne liczy 3 członków, a jego kadencja wynosi 4 miesiące.

Artykuł 28.
W przypadku, gdy liczba uprawnionych do głosowania na terenie danej gminy nie przekracza 8, wybory do Zgromadzenia Gminnego nie są przeprowadzane, a Zgromadzenie Gminne tworzą wszyscy uprawnieni do głosowania za wyjątkiem burmistrza gminy.

Artykuł 29.
Wybory i wybory uzupełniające do Zgromadzenia Gminnego przeprowadzane są analogicznych zasadach jak wybory do Rady Narodowej.

Rodział VII
Przepis końcowe


Artykuł 30.
Uchyla się Ustawę o ordynacji wyborczej z dnia 17 września 2009 roku (KPRE/U/12/09; Lex Luczakiana de electionibus) wraz z późniejszymi zmianami.

Artykuł 31.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Marcin Wilczyński
Sekretarz Komitetu Ocalenia Rzeczypospolitej

(-) Adam Zygmunciak
Prezydent Rzeczypospolitej Eskwilińskiej


Ostatnio zmieniony przez Marcin Wilczyński dnia Sob 21:38, 11 Wrz 2010, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie GMT