Forum Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Stare Forum Rzeczypospolitej Eskwilińskiej
nowa strona i forum: www.eskwilinia.tnb.pl
 Projekt Konstytucji RE Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Pon 12:51, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Konstytucja Rzeczypospolitej Eskwilińskiej

My, Eskwilińczycy, świadomi czekających nas trudności w budowie własnego państwa, aby zabezpieczyć jego byt i pewną przyszłość oraz pokój i sprawiedliwość na naszym terytorium, ustanawiamy niniejszą Konstytucję. Podstawą jej stosowania są dobra wola i zdrowy rozsądek.

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA

Artykuł 1.
Eskwilinia, państwo wirtualne, jest rzeczą pospolitą tj. dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Artykuł 2.
Rzeczpospolita Eskwilińska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości.

Artykuł 3.
W Rzeczypospolitej Eskwilińskiej władza należy do Narodu.

Artykuł 4.
W Rzeczypospolitej Eskwilińskiej obowiązuje trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą sprawuje 5-osobowa Rada Narodowa, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Rządowa, sądowniczą - niezawisłe sądy.

Artykuł 5.
1. Herby Rzeczypospolitej Eskwilińskiej:
1) Herb mały: w polu błękitnym u głowicy trzy gwiazdy srebrne w pas, pod którymi orzeł złoty, trzymający w łapach dwie takież laski: marszałkowską i prezydencką.
2) Herb wielki: Tarcza herbu małego, trzymana przez dwa lwy wspięte, złote. Pod spodem wstęga z mottem:
,,Esto perpetua!" i ,,Niech trwa wiecznie!"
2. Flaga Rzeczypospolitej Eskwilińskiej to: trzy pasy poziome o proporcjach 2:1:2, biały, złoty i zielony. Na pasie białym herb mały.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Eskwilińskiej jest

Artykuł 6.
Stolicą Rzeczypospolitej Eskwilińskiej jest

Artykuł 7.
Walutą Rzeczypospolitej Eskwilińskiej jest auro dzielące się na sto centów.

Artykuł 8.
Językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Eskwlilinskiej jest język polski i łaciński.

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Artykuł 9.
Rzeczpospolita Eskwilińska jest na swoim terytorium najwyższym gwarantem praw niezbywalnych jej obywateli: prawa do życia, opieki zdrowotnej i socjalnej, nauki, własności, pracy, wolności słowa, sumienia oraz wyznania, działalności politycznej, społecznej oraz gospodarczej.

Artykuł 10.
Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Eskwilińskiej są równi we wszystkich dziedzinach życia.

Artykuł 11.
Każdy obywatel eskwiliński ma obowiązek: być wiernym Rzeczypospolitej Eskwilińskiej i dbać o dobro wspólne, przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Eskwilińskiej, ponosić ciężary świadczeń publicznych, w tym podatków.

Artykuł 12.
Każdy kogo prawa lub wolności zostały naruszone ma prawo zwrócenia się ze skargą do Sądu Krajowego, a w określonych przypadkach do Sądu Najwyższego.

Artykuł 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.


Artykuł 14.
Sędzia, prokurator, Generalny Inspektor kontroli Państwowej, Prezes Narodowego Banku Eskwilińskiego, Krajowy Komisarz Wyborczy, żołnierz i funkcjonariusz służb państwowych nie może należeć do partii politycznych.

Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA

Artykuł 15.
1.Źródłami powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Eskwilińskiej prawa są: Konstytucja, ustawy, dekrety prezydenckie, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia.
2. Władze samorządowe mogą wydawać na swoim terytorium akty prawa miejscowego, podrzędne jednak wobec prawa centralnego.
3. Rozporządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy i tylko w celu jej wykonania. Zarządzenia i uchwały mogą być wydawane przez uprawnione organy, ale maja one tylko charakter wewnętrzny i dotyczą tylko jednostek podległych organowi wydającemu te akty.
4.. Warunkiem wejścia w życie wszystkich powyższych dokumentów jest ich publiczne ogłoszenie w Katalogu Praw Rzeczypospolitej Eskwilińskiej.

Rozdział IV
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ ESKWILIŃSKIEJ

Artykuł 16.
1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym reprezentantem Państwa, gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
3. Prezydent Rzeczypospolitej realizuje jej politykę zagraniczną, do czego przybiera sobie Ministra Spraw Zagranicznych, którego powołuje w skład Rady Rządowej.
4. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Eskwilińskiej. W czasie pokoju Prezydent sprawuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem właściwego ministra.

Artykuł 17.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Eskwilińskiej wyłaniany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich.
2.Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na sześciomiesięczną kadencję i może być ponownie wybrany dowolna ilość razy.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej.
4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej zostaje wybrany kandydat, który otrzymał przynajmniej połowę ważnych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, w terminie 7 dni przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczą dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów w pierwszym głosowaniu.

Artykuł 18.
1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Przewodniczący Rady Narodowej wyznaczając je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.
3. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

Artykuł 19.
Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Rady
Narodowej następującego ślubowania: ”Ja … uroczyście ślubuję, w odpowiedzialności przed Narodem, historią i własnym sumieniem, służyć ze wszystkich sił dobru i interesowi państwa oraz przestrzegać w swym postępowaniu jego Konstytucji i praw”. Ślubowanie można uzupełnić słowami: ,,Tak mi dopomóż Bóg!".

Artykuł 20.
1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Najwyższym.
2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Rady narodowej podjęta większością 4/5 głosów na niosek co najmniej 2 posłów.

Artykuł 21.
W razie:
- śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
- zrzeczenia się urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej,
- stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej,
- uznania przez Radę Narodową niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do pełnienia urzędu, uchwałą podjętą większością 4/5 głosów,
- orzeczenia pozbawiającego Prezydenta Rzeczypospolitej urzędu, wydanego przez Sąd Najwyższy,
obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej przejmuje Przewodniczący Rady Narodowej i zarządza on wybory Prezydenta Rzeczypospolitej wyznaczając ja najpóźniej na 14 dzień po objęciu przez siebie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

Artykuł 22.
Jeśli Prezydent Rzeczypospolitej nie może czasowo, w wyniku przeszkody, sprawować swego urzędu, zawiadamia o tym Przewodniczącego rady Narodowej, który czasowo, do momentu zaniku przeszkody, obejmuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

Artykuł 23.
Prezydent Rzeczypospolitej nie może pełnić żadnej innej funkcji ani pełnić żadnego innego urzędu.

Artykuł 24.
1.Prezydent Rzeczypospolitej może wydawać dekrety z mocą ustawy.
2.Jeśli dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej wkraczają w kompetencje innych organów Państwa to dla swej ważności wymagają kontrasygnaty ze strony Przewodniczącego Rady Rządowej.
3. Rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej mogą dotyczyć tylko jego kompetencji.


Artykuł 25.
W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Państwa, która tworzy Przewodniczący Rady Narodowej i Przewodniczący Rady Rządowej pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Artykuł 26.
Kompetencje, prawa i obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej:
1) decydowanie o stanie wojny i zawieranie pokoju,
2) ratyfikowanie umów międzynarodowych po zawiadomieniu o tym Rady Narodowej,
3) mianowanie ambasadorów i przyjmowanie ambasadorów innych państw,
4) zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Narodowej,
5) skracanie kadencji Rady Narodowej,
6) inicjatywa ustawodawcza,
7) zarządzenie referendum krajowego,
Cool podpisywanie lub nie podpisywanie ustaw i ich ogłaszanie,
9) zwracanie się z orędziem do Narodu lub Rady Narodowej,
10) składanie wniosku do Sądu Najwyższego,
11) wnioskowanie do Państwowej Izby Kontrolnej o przeprowadzenie kontroli,
12) powoływania w skład Rady Rządowej Ministra Spraw Zagranicznych
13) powoływanie Przewodniczącego Rady Rządowej,
14) przyjmowanie dymisji Rady Rządowej i powierzanie jej tymczasowe pełnienie obowiązków,
15) wnioskowanie do Rady Narodowej o pociągniecie do odpowiedzialności przed Sądem Najwyższym członka Rady Rządowej,
16) odwoływanie członka Rady Rządowej, któremu Rada narodowa wyraziła wotum nieufności,
17) przewodniczenie zwoływanym przez siebie posiedzeniom Rady Rządowej,
1Cool nadawanie orderów i odznaczeń,
19) nadawanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Eskwilińskiej i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się,
20) powoływanie sędziów,
21) nadawanie określonych stopni wojskowych na wniosek ministra właściwego
22) mianowanie dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
23) nadawanie tytułu profesora ,
24) stosowanie prawa łaski,
25) powoływanie Generalnego Inspektora Kontroli Państwowej, Krajowego Komisarza Wyborczego,
26) powoływanie Prezesa: Sądu Najwyższego, Sądu Krajowego, Narodowego Banku Eskwilińskiego,
27) powoływanie Szefa: Sztabu Generalnego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
2Cool powoływanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej na czas wojny,
29) nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
30) wydawanie dekretów z mocą ustawy,
31) wydawanie rozporządzeń, zarządzeń i postanowień,
32) zrzeczenie się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Rozdział V
RADA NARODOWA

Artykuł 27.
1. Rada Narodowa składa się z 5 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich na czteromiesięczną kadencję, która trwa od dnia pierwszego posiedzenia do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia Rady Narodowej następnej kadencji.
2. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Narodowej przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej.
3. Do rady Narodowej wchodzi 5 kandydatów, którzy uzyskają kolejno najwyższą liczbę głosów.

Artykuł 28.
1. Wybory do Rady Narodowej zarządza Prezydent Rzeczypospolitej wyznaczając je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Narodowej.
2. Rada Narodowa może skrócić swoją kadencje uchwała podjętą większością 3/5 głosów.
3. Prezydent Rzeczypospolitej, po konsultacji z Przewodniczącym Rady Narodowej może zrządzić skrócenie kadencji Rady Narodowej i zrządzić wybory wyznaczając je na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 14 dni od zarządzenia skrócenia kadencji Rady Narodowej.
4.Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Narodowej w ciągu 3 dni od wyborów.

Artykuł 29.
1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Eskwilińskiego, Generalnego Inspektora Kontroli Państwowej, Krajowego Komisarza Wyborczego, ambasadora oraz zatrudnieniem w administracji państwowej.
2. Mandatu posła nie może sprawować sędzia, prokurator, żołnierz czynnej służby, funkcjonariusz służb państwowych.

Artykuł 30.
1. Posłowie są przedstawicielami Narodu, ale nie wiążą ich instrukcje wyborców.
2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Rada Narodową następujące ślubowanie: ”Ja … uroczyście ślubuję, w odpowiedzialności przed Narodem, historią i własnym sumieniem, służyć ze wszystkich sił dobru i interesowi państwa oraz przestrzegać w swym postępowaniu jego Konstytucji i praw”. Ślubowanie można uzupełnić słowami: ,,Tak mi dopomóż Bóg!".
3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Artykuł 31.
Rada Narodowa wyznacza ogólne kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej.

Artykuł 32.
1. Rada Narodowa obraduje na jawnych posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
3. Ze swego grona Rada Narodowa wybiera Przewodniczącego Rady Narodowej.
4. Organizacja pracy Rady Narodowej jest określona regulaminem rady Narodowej, który jest przez nią uchwalony większością co najmniej 3/5 głosów.

Artykuł 33.
Przewodniczący Rady Rządowej ma obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów w ciągu 7 dni, a na zapytania w sprawach bieżących – na każdym posiedzeniu Rady Narodowej.

Artykuł 34.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Prezydentowi Rzeczypospolitej, Radzie Rządowej i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 35.
1. Sejm rozpatruje ustawy podczas debaty, w której trakcie mogą być zadawane pytania do wnioskodawcy, wnoszone poprawki przez wnioskodawcę, Radę Rządową i posłów, a także ustawa może być wycofana przez wnioskodawcę.
2. Debata nie może trwać dłużej niż 48 godzin od momentu złożenia wniosku.
3. projekt ustawy musi być rozpatrzony najpóźniej na drugim posiedzeniu Rady narodowej od momentu złożenia projektu.
4. Rada Narodowa uchwala ustawy większością 3/5 głosów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Ten tryb dotyczy także uchwał.

Artykuł 36.
1. Po uchwaleniu ustawy przez Radę Narodową Przewodniczący Rady Narodowej przedstawia ją do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej postępuje z przedstawiona mu ustawą następująco:
1) podpisuje ją w ciągu 7 dni i zarządza jej ogłoszenie w Katalogu Praw Rzeczypospolitej lub
2) występuje do Sądu Najwyższego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją i odmawia podpisania ustawy jeśli Sąd Najwyższy uzna ją za niezgodną z Konstytucją lub
3) zwraca ustawę Radzie Narodowej do ponownego uchwalenia, które musi nastąpić większością 4/5 głosów i podpisuje ją w ciągu 3 dni od ponownego uchwalenia ustawy przez Rade Narodową orz zarządza jej ogłoszenie w Katalogu Praw Rzeczypospolitej

Artykuł 37.
1.W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, które może zostać zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Radę Narodową większością 4/5 głosów.
2. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa obywateli, wynik referendum jest wiążący.
3. Ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza Sąd Najwyższy.

Rozdział VI
RADA RZĄDOWA

Artykuł 38.
Rada Rządowa składa się z Przewodniczącego Rady Rządowej i ministrów, których musi być co najmniej dwóch: Minister Gospodarki oraz Minister Spraw Wewnętrznych. W skład Rady Rządowej wchodzi także wyznaczany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Minister Spraw Zagranicznych.

Artykuł 39.
1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania powierzone im prze Przewodniczącego Rządowej.
2. Ministrowie mogą wydawać rozporządzenia, ale te mogą być uchylone przez Przewodniczącego Rady Rządowej.

Artykuł 40.
Członkowie Rady Rządowej obejmują urząd po złożeniu wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującego ślubowania: ”Ja … uroczyście ślubuję, w odpowiedzialności przed Narodem, historią i własnym sumieniem, służyć ze wszystkich sił dobru i interesowi państwa oraz przestrzegać w swym postępowaniu jego Konstytucji i praw”. Ślubowanie można uzupełnić słowami: ,,Tak mi dopomóż Bóg!".


Artykuł 41.
1. Rada Narodowa desygnuje Przewodniczącego Rady Rządowej, który proponuje skład Rady Rządowej, z wyjątkiem Ministra Spraw Zagranicznych. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Radę Rządową w ciągu 7 dni od pierwszego posiedzenia Rady Narodowej lub dymisji poprzedniej Rady Rządowej oraz odbiera od nowo powołanej Rady Rządowej przysięgę.
2. Przewodniczący Rady Rządowej przedstawia radzie narodowej program działania Rady Rządowej w ciągu 7 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o udzielenie Radzie Rządowej wotum zaufania. Rada narodowa uchwala wotum zaufania większością 3/5 głosów.
3. W razie niepowołania Rady Rządowej lub nie udzielenia jej przez Rade Narodowa wotum zaufania Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencje Rady narodowej i zarządza wybory.

Artykuły 42.
Przewodniczący Rady rządowej ponosi przed Rada Narodowa odpowiedzialność za działania Rady Rządowej.

Artykuł 43.
1. Rada Narodowa może wyrazić Radzie Rządowej wotum nieufności większością 4/5 głosów na wniosek złożony przez co najmniej 2 posłów wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Rządowej. Jeżeli Rada Narodowa przyjmie uchwałę, Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Przewodniczącego Rady Rządowej, a na jego wniosek pozostałych jej członków i odbiera od nich przysięgę w terminie 3 dni od przyjęcia uchwały.
2. Wniosek o wyrażenie Radzie Rządowej wotum nieufności może być złożony tylko raz w kadencji Rady narodowej. Musi on być poddany pod głosowanie najpóźniej 7 dnia po jego zgłoszeniu.

Artykuł 44.
1. Rada Rządowa prowadzi politykę wewnętrzną Rzeczpospolitej Eskwilińskiej i sprawy Państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz kieruje administracja rządową.
2. Kompetencje Rady Rządowej:
1) zapewnianie wykonywania ustaw,
2) wydawanie rozporządzeń,
3) koordynacja i kontrola pracy administracji rządowej,
4) ochrona interesów Skarbu Państwa,
5) uchwalanie projektu budżetu Państwa i kierowanie wykonaniem budżetu Państwa,
6) zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Państwa oraz porządku publicznego,
7) sprawowanie kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,
Cool określanie trybu i organizacji swojej pracy.

Artykuł 45.
Minister Spraw Zagranicznych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe.

Artykuł 46.
Przewodniczący Rady Rządowej:
1) reprezentuje Radę Rządową,
2) wydaje rozporządzenia
3) kieruje pracami Rady Rządowej,
4) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym

Artykuł 47.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Rządowej Prezydent Rzeczypospolitej, dokonuje zmian w składzie Rady Rządowej.

Artykuł 48.
1. Przewodniczący Rady Rządowej składa dymisje Rady Rządowej na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Narodowej oraz w razie:
1) nie udzielenia przez Radzie Rządowej wotum zaufania przez Rade Narodową,
2) wyrażenia Radzie Rządowej wotum nieufności,
3) rezygnacji Przewodniczącego Rady Rządowej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisje Rady Rządowej powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej rady Rządowej.

Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Artykuł 49.
Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy.

Artykuł 50.
Gminy wykonują zadania publiczne nie zastrzeżone dla innych organów i władz publicznych przez konstytucje lub ustawy.

Artykuł 51.
Gminy mają udział w dochodach publicznych.

Artykuł 52.
Władzę w gminie sprawuje burmistrz wybierany na pięciomiesięczna kadencję w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich.

Rozdział VIII
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Artykuł 53.
Sądy są władzą odrębna i niezależną od innych władz.

Artykuł 54.
Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Eskwilińskiej.

Artykuł 55.
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Eskwilińskiej sprawują Sąd Najwyższy i Sąd Krajowy.

Artykuł 56.
Postępowanie sądowe jest jednoinstancyjne.

Artykuł 57.
Sąd Krajowy sprawuje wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawowo dla Sądu Najwyższego.

Artykuł 58.
Sąd Najwyższy orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej,
6) sporu konstytucyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami Państwa,
7) odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie Konstytucji lub ustawy , w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez: Prezydenta Rzeczypospolitej, Przewodniczącego Rady Rządowej, członka Rady Rządowej, Prezesa Narodowego Banku Eskwilińskiego, Generalnego Inspektora Kontroli Państwowej, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, posła

Artykuł 59.
1. Sędziowie są niezawiśli i nieusuwalni, pełnią swoją funkcję dożywotnio.
2. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Narodowej.

Artykuł 60.
1. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na dziewięciomiesięczną kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego, których jest co najmniej 2.
2. Sąd Krajowy składa się z co najmniej 1 sędziego.


Artykuł 61.
Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 42., do Sądu Najwyższego mogą wystąpić: Prezydent Rzeczypospolitej, Przewodniczący Rady Narodowej, Przewodniczący Rady Rządowej, Generalny Inspektor Kontroli Państwowej, burmistrzowie gmin, grupa co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 62.
Orzeczenia i wyroki sądów są ostateczne.

Artykuł 63.
Sędzia i Generalny Inspektor Kontroli Państwowej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Rady narodowej wyrażonej większością 3/5 głosów.

Rozdział IX
SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ

Artykuł 64.
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej służą ochronie niepodległości Państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Artykuł 65.
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej zachowują neutralność polityczną oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Rozdział X
GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI PAŃSTWOWEJ

Artykuł 66.
1. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlegającym Radzie Narodowej.
2. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej jest powoływany przez prezydenta na wniosek Rady Narodowej na siedmiomiesięczna kadencje.

Artykuł 67.
1. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego banku Eskwilińskiego, państwowych osób prawnych, państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
2. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w obowiązujących aktach normatywnych.
3. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji.
4. Generalny Inspektor Kontroli Państwowej prowadzi statystyki dotyczące funkcjonowania Państwa.

Artykuł 68.
Generalny Inspektor Kontroli Państwowej jest w swej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Radą Narodową.

Artykuł 69.
Generalny Inspektor Kontroli Państwowej przedkłada Radzie Narodowej informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli, a także na żądanie Rady narodowej sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział XI
STANY NADZWYCZAJNE

Artykuł 70.
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń może zostać, dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
2. W czasie trwania stanu wyjątkowego lub wojennego pełnię władzy państwowej przejmuje Prezydent Rzeczypospolitej, którego dekrety określają zasady działalności Państwa.
3. W czasie trwania stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione Konstytucja i ordynacje wyborcze.

Artykuł 71.
Stan wojenny może zostać wprowadzony tylko w razie zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą.

Artykuł 72.
Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju Państwa, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.
Artykuł 73.
W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej.

Artykuł 74.
Stan wyjątkowy może trwać do 30 dni i być tylko raz przedłużony o kolejne 30 dni.

Rozdział XII
BUDŻET PAŃSTWA

Artykuł 75.
1. Rada Narodowa uchwala budżet Państwa na miesiąc budżetowy w formie ustawy budżetowej.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie Rządowej.

Artykuł 76.
1. Projekt ustawy budżetowej musi być przedstawiony Radzie Narodowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca budżetowego.
2. Przewodniczący Rady Narodowej przedstawia ustawę budżetowa do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej najpóźniej w 1 dniu miesiąca budżetowego, na który została uchwalona., w przeciwnym razie Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Rady Narodowej i zarządza wybory w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3
3.Prezydent Rzeczypospolitej musi podpisać w ciągu 24 godzin ustawę budżetową i zrządzić jej ogłoszenie w Katalogu Praw Rzeczypospolitej.

Artykuł 77.
1.Centralnym bankiem Państwa jest Narodowy Bank Eskwiliński, który ma wyłączne prawo do emisji pieniądza i realizacji polityki pieniężnej.
2. Prezes Narodowego Banku Eskwilińskiego jest powoływany na pięciomiesięczna kadencję przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Narodowej.

Rozdział XIII
ZMIANA KONSTYTUCJI

Artykuł 78.
1. Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć Przewodniczący Rady Rządowej, Prezydent Rzeczypospolitej lub co najmniej 2 posłów.
2. Ustawę o zmianie Konstytucji Rada Narodowa uchwala większością 4/5 głosów.
3. Prezydent musi podpisać i zarządzić ogłoszenie w Katalogu Praw Rzeczypospolitej ustawy o zmianie Konstytucji w ciągu 3 dni od przedstawienia mu jej przez Przewodniczącego Rady Narodowej do podpisu.

Rozdział XIV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 79.
W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Narodowa uchwali ustawy niezbędne do stosowania Konstytucji.

Artykuł 80.
Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Ostatnio zmieniony przez Aureliusz Łuczak dnia Pią 13:40, 05 Cze 2009, w całości zmieniany 4 razy
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Pon 12:53, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Trzeba tylko wymyślić nazwę hymnu i stolicy.
Zobacz profil autora
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Pon 13:58, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Zgłaszajcie propozycje. Idea Może Eskwilino? Lub Kopydłów Smile
Zobacz profil autora
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Pon 14:00, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Dzisiaj zapoznajcie się z treścią Konstytucji, zastanówcie się nad poprawkami. Przegłosujemy ją prawdopodobnie na następnym posiedzeniu.
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Pon 14:09, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Sądzę, iż projekt jest bardzo dobry i można go przegłosować od razu, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Państwa. Jak inaczej będziemy funkcjonowali jako organy Państwa.
Zobacz profil autora
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Pon 14:18, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Może masz rację.
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Pon 14:22, 01 Cze 2009 Powrót do góry

Ale nie widzę zanteresowania dzisiejszym posiedzeniem ze strony posłów.
Zobacz profil autora
Adam de Sigmund
Najwyższe władze państwoweDołączył: 01 Cze 2009
Posty: 806 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Pon 15:26, 01 Cze 2009 Powrót do góry

jestem i pracuje nad poprawkami:P
Zobacz profil autora
Adam de Sigmund
Najwyższe władze państwoweDołączył: 01 Cze 2009
Posty: 806 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 8:35, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Oto wg. mnie pierwsze jakieś poprawki, które trzeba nanieść (ale być może nie ostatnie, bo jeszcze będę się przyglądał)

Art. 10 – wg. mnie źle sformułowany, niefortunny dobor słów- ponieważ nie bierze pod uwagę przestępców, oraz najwyższe organy władzy (prezydent, Rada Narodowa)

Art. 15
1- do źródeł prawa dołączyć koniecznie trzeba kodeksy prawne (zarówno cywilnego, administracyjnego, skarbowego, karnego jak i wojskowego).

Art. 26
30
31- te punkty powtarzają się z wcześniejszymi wpisami Konstytucji. Zatem trzeba je wymazać.

Art. 36
Nie ma żadnych konsekwencji wobec prezydenta, jełki ustawy nie chciałby podpisać

Artykuł 52

Jedynie Burmistrz i gmina? Proponowałbym jeszcze podział na większe części, np. prowincje, na czele których stałby np. Gubernator.
Taki hierarchiczny podział jest potrzebny do uporządkowania ustawodawstwa i koordynowania prac i projektów, które potrzebne by było w kilku gminach (drogi, koleje, kompleksy fabryczne)

Art. 55

Sąd Najwyższy i Sąd Krajowy- ok.
Ale gdzie Sądy Regionalne? Nie ma w gminach żadnego sądownictwa?
;/

Art. 71

Proponowałbym także w szczególnych, skrajnych wypadkach niestabilności krajowej, np. podczas zamachów, wojny domowej etc.

Na razie tyle
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 9:15, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Jako pomysłodawca tej konstytucji i naszego państwa mogę powiedzieć, że Eskwilinia to z założenia małe państwo (wielkości Malty, Andory czy Liechtensteinu, zatem 150-450 km kw. czyli mniej niż np. Warszawa) więc wydaje mi się, że taki zaproponowany przeze mnie podział administracyjny i sądownictwo są wystarczające. Uważam też, że nie należny karać Prezydenta za nie podpisanie ustawy. Problemem będzie też obsadzenie wszystkich stanowisk jeśli będzie kilku burmistrzów, gubernatorów itd. Oczywiście ostateczny kształt Konstytucji nada Rada Narodowa i mam nadzieję, że będzie to dobra Konstytucja. Nie chcę tylko zmieniać tego założenia, że Eskwilinia to małe państwo na wyspie.
Zobacz profil autora
Marcin Wilczyński
Administracja państwowaDołączył: 22 Maj 2009
Posty: 2051 Przeczytał: 0 tematów

PostWysłany: Wto 9:16, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Moje propozycje:
ART. 9 (o prawach podstawowych) bez słów ,,jej obywateli" Prawa podstawowe mający wszyscy, przebywający na naszym terytorium.
ART. 26 ust. 1 §.5 W jakich okolicznościach prezydent może skrócić nam kadencję? Nie może to być jego widzimisię.
§. 15-16 Niech odpowiedzialność polityczna (wotum nieufności)dotyczy tylko premiera, a nie członków rządu
§. 24 Prawo łaski. Czy jest potrzebne? To ogranicza niezawisłość sędziowską.
§. 27-29 Czy trzeba wpisywać Kancelarię Prezydenta do Konstytucji?
ust. 3 Czego właściwie dotyczy?

Poprawki posła Zygmunciaka:
ART. 10 Jest dobrze sformułowany. Opisuje stan idealny, wyjściowy. Oczywistym jest, że niektórzy zyskują lub traca pewne uprawnienia, ale tylko na skutek własnych działań.
ART. 15 Kodeksy powstają na mocy ustawy.
ART. 26 ust.1 §. 30-31 Zgadzam się, powtarza się. Może jednak warto je połączyć w jeden §, bo tam są zebrane wszystkie kompetencje prezydenta.
ART. 36 Trzeba dopisać konsekwencje wobec prezydenta np. możemy odrzucić jego veto większością 4/5 i wtedy musi podpisać lub się go usunie.
ART. 52 Eskwilinia jest mała, ma tylko 3 gminy miejskie i 3 wiejskie, nie potrzeba większych jednostek.
ART. 55 J.w. Nie potrzeba Sądów Regionalnych. Będzie sześć oddziałów Sądów Krajowych i Sąd Najwyższy.
ART. 71 Dopiszemy stan wojenny na wypadek zamachów i wojny domowej. Chociaż nie wiem, czy trzeba to wpisywać. Moim zdaniem wystarczy pogłębiona interpretacj prawna: zamach stanu czy wojna domowa też są zbrojną napaścią na Rzeczpospolitą.
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 9:33, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Przecież w artykule 36, ustęp 2, punkt 3jest mowa o ponownym uchwaleniu ustawy po wecie prezydenta.
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 9:47, 02 Cze 2009 Powrót do góry

A, przypominam o nazwie stolicy i hymnu.
Zobacz profil autora
Adam de Sigmund
Najwyższe władze państwoweDołączył: 01 Cze 2009
Posty: 806 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 9:52, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Art. 52
3 gminy wiejskie i 3 miejskie to ZBYT MAŁO!
Nawet biorąc pod uwagę taki podany przykład Malty.
Prezydent podał wielkość 150-450 km kw. Wiec rozpatrzmy wariant "maksymalny", odwołując się do malty
Malta ma 316km kw., zamieszkuje ją ok. 410 tys osób, podział administracyjny- 68 samorządów! (kiedyś też pięć guberni)

proponuję więc poprawkę- (przy orientacyjnych danych- Eskwilina miałby powiedzmy 420 km kw. Liczba ludności- około 550 tys).- podział administracyjny- 30 gmin. Sześć gmin połączonych w jedną gubernię, na czele której stoi gubernator powoływany przez rząd przy akceptacji prezydenta. Kadencja gubernatora- 5 lat.
Zobacz profil autora
Aureliusz Łuczak
Administracja państwowaDołączył: 20 Maj 2009
Posty: 1355 Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Łódź
PostWysłany: Wto 9:57, 02 Cze 2009 Powrót do góry

Pragnę jeszcze raz zwrócić uwagę Pana posła na jedna rzecz: skąd wziąc tylu ludzi do obsadzenia stanowisk?
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie GMT